Účtovné a mzdové služby:Účtovnícke služby zahŕňajú :

 • kontrolu úplnosti a správnosti dodaných dokladov pre účtovné spracovanie

 • zotriedenie a prípravu dokladov pre zaúčtovanie

 • zaúčtovanie dokladov

 • vystavenie účtovného dokladu – výdavkový, príjmový, interný a i. doklad

 • založenie a archivovanie dokladu

 • kompletná fakturácia – podľa dohody, zaúčtovanie, uloženie, archivácia, sledovanie úhrad

 • vedenie knihy vystavených faktúr

 • zaúčtovanie došlých faktúr, ich uloženie, označenie a archivácia, sledovanie úhrad, vystavovanie príkazov k úhrade

 • vedenie knihy došlých faktúr

 • kontrola bankových dokladov, ich zotriedenie,označenie, zaúčtovanie, uloženie a archivácia

 • mzdové doklady vstupujúce do účtovníctva, ich uloženie, označenie, zaúčtovanie a archivácia

 • interné doklady : uloženie, označenie, zaúčtovanie a archivácia

 • cestovné doklady: uloženie, označenie, zaúčtovanie a archivácia

 • kompletné spracovanie DPH, vrátane mesačného výkazu pre daňový úrad

 • dlhodobý a krátkodobý investičný majetok – evidencia, zaúčtovanie, odpisy, vedenie príslušných knih podľa predpisov

 • príprava podkladov pre ročnú inventúru a inventarizáciu

 • kompletné prípravy dokladov a vypracovanie ročej účtovnej závierky a uzávierky, súvahy a výkazov zisku a strát a Cash-flow, poznámok a daňového priznania

 • príprava dokladov pre uloženie do Zbierky listín na OS OR

 • účtovný rozvrh vytvárame v súlade so zákonom, na základe požiadovky zákazníka vytvárame analytické účty podľa jeho potrebyDodávané tlačové zostavy: ( podľa potreby a dohovoru mesačne,štvrťročne, polročne, ročne... )

 • kniha pokladnice – pokladničná kniha

 • kniha bankových dokladov

 • kniha došlých a vystavených faktúr

 • saldo-konto

 • kniha interných dokladov

 • kniha DPH, daň na vstupe a daň na výstupe

 • kniha dlhodobého a krátkodobého investičného majetku

 • výsledovka

 • súvaha, obratová predvaha

 • hlavná kniha

 • denník účtovania

 • účtovné výkazy

 • pohyby na účtoch

 • stav účtov

 • v prípade požiadavky Štatistického úradu vyplnenie výkazov pre Štatistický úrad


Pre našich klientov vrámci služieb poskytujeme poradenstvo a konzultácie bezplatne.


Spracovanie miezd zahŕňa :

 • prihlásenie spoločnosti do evidencie závodov na SP a ZP podľa zamestnancov

 • založenie personálnej zložky pracovníka obsahujúcej všetky predpísané doklady o pracovníkovi

 • založenie denníka bezpečnosti práce pre jednotlivých zamestnancov

 • nástupný list pracovníka

 • kontrola úplnosti dokladov pre správne vedenie mzdovej evidencie

 • vypísanie evidenčného listu pracovníka

 • vyplnenie a prihlásenie pracovníka na základe nástupného listu a pracovnej zmluvy do evidencie na SP a ZP, pri ukončení pracovného pomeru jeho odhlásenie zo SP, ZP

 • príprava podkladov pre výpočet miezd podľa evidencie dochádzky, archivácia dokladov

 • spracovanie miezd

 • výpočet PN

 • výpočet nároku na dovolenku na zotavenie a jeho evidenciu

 • výpočet odvodov do DDP

 • vykonanie stanovených alebo požadovaných zrážok zo mzdy

 • vedenie mzdových listov

 • spracovanie a odoslanie mesačných výkazov a príloh do SP, ZP podľa príslušnosti pracovníkov ( SP internetové odoslanie výkazu a fyzické doručenie mesačného výkazu )

 • vystavenie príkazu na úhradu miezd, poistného a zrazenej dane zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov

 • vyhotovenie výplatných pások a súhrnných listín

 • štvrťročné prehľady odvedených preddavkov dane zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov

 • ročné hlásenie o vyúčtovaní dane dane zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov

 • vystavenie potvrdenia o zdaniteľnej mzde pre SP v prípade PN pracovníkov

 • potvrdenia o príjme

 • ročné zúčtovanie dane pracovníkov

 • vystavenie zápočtových listov

 • vyplnenie podkladov na vedenie ELDZ

 • príprava podkladov pre vstup do účtovníctva

 • v prípade potreby vyhotovenie pracovnej zmluvy a dohôd o pracovnej činnosti a vykonanej práci
Dodávané tlačové zostavy:

 • výplatné pásky

 • výplatné listiny súhrnné

 • mesačné výkazy a prílohy pre SP, ZP

 • mesačný výkaz odvodov podľa zamestnancov do jednotlivých ZP , SP, DDP

 • mesačnú rekapituláciu

 • mesačné náklady

 • mesačný výkaz neprítomnosti

 • vyplatené dávky NP za mesiac a jednotlivých pracovníkov

 • štvrťročné prehľady odvedených preddavkov dane zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov

 • ročné hlásenie o vyúčtovaní dane dane zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov

 • potvrdenia o príjme pre pracovníkov

 • ročné zúčtovanie dane pracovníkov

 • potvrdenia podľa potreby pracovníkov ( pre pôžičky, SP, dôchodkovú poisťovňu ai. )


Kontakt

0903 81 68 81
0905 81 68 81
0905 71 89 71